Upozornění na dodržování povinnosti vlastníků pozemků

Sdělení – upozornění na dodržování povinnosti vlastníků pozemků zasažených bolševníkem velkolepým (BV) dle § 3 odst. 1 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči (dále jen „zákon“).

Začátek předjaří roku 2017 znamená z hlediska výše uvedeného právního předpisu čtvrtý rok zajištění udržitelnosti dvou realizovaných projektů městem Mariánské Lázně, jakožto nositelem dotace:

  • „Omezení výskytu invazních druhů v povodí Huťského potoka a říčky Tiché, část I. – bolševník velkolepý“ – 10055826
  • „Omezení výskytu invazních druhů v povodí Kosího potoka, část I. – bolševník velkolepý“ – 10055686.

(podrobnější informace o projektech a metodách likvidace BV jsou uvedeny v předchozí aktualitě)

V předstihu proto přinášíme informaci o nutnosti zajistit včas likvidaci BV vhodnými metodami. Jako návod doporučujeme použít postup dle vydaných STANDARDŮ PÉČE O PŘÍRODU A KRAJINU  SPPK D02 007 Likvidace vybraných invazních druhů rostlin, které vydala Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky. Ke stažení jsou volně na www.standardy.nature.cz.

Plnění povinností dle zákona bude pravidelně kontrolováno pracovníky odboru životního prostředí MěÚ Mariánské Lázně. V případě neplnění výše uvedených povinností dojde k využití zákonných prostředků k jejich vymáhání (výzva s termínem, případně uložení sankce).

Je nutno brát také v úvahu, že nelze všechny vlastníky zasažených pozemků napřed obesílat výzvou k likvidaci BV. Sankce může být uložena při zjištění porušení povinností vyplývajících ze zákona i bez výzvy k nápravě.

Město Mariánské Lázně vypsalo výběrové řízení na zajištění likvidace BV na pozemcích ve vlastnictví města Mariánské Lázně. Ve stanovené lhůtě přišly tři nabídky. Ekonomicky nejvýhodnější nabídku podala firma KHL – EKO, a.s., Kochova 1330/4, 430 01 Chomutov. S vítězným uchazečem byla podepsána objednávka na období let 2017 až 2019.

Město Mariánské Lázně chce tímto sdělením a upozorněním i letos předejít zbytečným administrativním úkonům a případným sankcím. Omezení výskytu bolševníku velkolepého je v zájmu každého vlastníka a hospodáře, jelikož jde o rostlinu silně invazivní a znehodnocuje pozemky i ráz krajiny.

Odbor životního prostředí