Likvidace bolševníku velkolepého

Vítejte na stránkách informujících o projektech na likvidaci bolševníku velkolepého (Heracleum mantegazzianum) na Mariánskolázeňsku a Sekersku.

Projekty byly realizovány v letech 2010 – 2013. Město Mariánské Lázně získalo v roce 2010 dotaci  v rámci podpory z Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF), oblast podpory 6.2 – Podpora biodiverzity, opatření – předcházení zavlékání, regulace a likvidace populací invazivních druhů rostlin a živočichů.

Projekty:

 

 • č.: 10055686, CZ.1.02/6.2.00/10.07170 „Omezení výskytu invazivních druhů v povodí Kosího potoka v Karlovarském Kraji, část I. – bolševník velkolepý“
Projekt byl realizován na ploše: 684,4600 ha
Celkové výdaje na projekt: 8.498.159,23 Kč
Dotace ERDF/FS: 6.728.815,05 Kč (85 %)
Dotace SFŽP/SR: 395.812,65 Kč (5 %)
Vlastní zdroje: 791.625,53 Kč (10 %)

 

 • č.: 10055826, CZ.1.02/6.2.00/10.07169 „Omezení výskytu invazivních druhů v povodí Huťského potoka a říčky Tiché v Karlovarském Kraji, část I. – bolševník velkolepý“
Projekt byl realizován na ploše: 13,6990 ha
Celkové výdaje na projekt: 934.152,00 Kč
Dotace ERDF/FS: 794.029,20 Kč (85 %)
Dotace SFŽP/SR: 46.707,60 Kč (5 %)
Vlastní zdroje: 93.415,20 Kč (10 %)

 

V rámci projektu došlo k cílené regulaci této invazivní rostliny a to metodami chemickými, mechanickými nebo kombinací obou metod.

Hlavním cílem projektu je podpora a ochrana biodiverzity krajiny omezením výskytu bolševníku velkolepého, a to celoplošně v povodí Kosího potoka, povodí Huťského potoka v Karlovarském kraji. Této hlavní projekt byl současně vhodně doplněn menším projektem řešícím omezení výskytu této rostliny v povodí Huťského potoka a říčky Tiché – tzv. Sekersko, jelikož se jedná o oblast navazující na řešené území. Souvisí spolu s dopravní infrastrukturou a zemědělsky obdělávanými pozemky.

Cílem bylo snížení rozsahu zamoření lokalit bolševníkem velkolepým na 10 % původních rozloh při chemické likvidaci a na 30 % při mechanické likvidaci.

Místa výskytu bolševníku velkolepého (Heracleum mantegazzianum)

Realizace projektu pomůže naplnit tyto dílčí cíle:

 1. zvýšit biodiverzitu v celém řešeném území
 2. zlepšit průchodnost krajiny pro živočichy i člověka
 3. odstranit hlavní zdrojové lokality bolševníku velkolepého
 4. snížit riziko nové invaze na další lokality odstraněním i malých izolovaných ložisek výskytu
 5. zamezit šíření bolševníku na další části řešených povodí po směru toku
 6. zlepšit estetickou i přírodní hodnotu krajiny
 7. odstranit nebo alespoň snížit zdravotní rizika pro občany i návštěvníky řešeného území
 8. zvýšit atraktivitu krajiny s ohledem turistického využití
 9. informovat širokou veřejnost o problematice rostlinných invazí
 10. v přirozených migračních cestách rostlin (nivy) zvýšit abundanci vzácných nebo jinak zajímavých druhů rostlin
 11. ochranu cenných ekosystémů

Tohoto cíle bylo dosaženo a od roku 2014 běží udržitelnost projektu, která byla stanovena na 10 let. V rámci udržitelnosti je již na vlastnících či nájemcích předmětných pozemků, aby výskyt bolševníku velkolepého monitorovali a zabránili jeho šíření dle stanovené metodiky.

Návaznost na další projekt:

Oba projekty jsou projekty pilotními, ze zkušeností získaných při jejich přípravě a realizaci vychází celokrajský projekt Omezení výskytu invazních rostlin v Karlovarském krajiKarlovarský kraj13142856CZ.1.02/6.2.00/12.17406 , žadatelem o dotaci je Karlovarský kraj, žádost byla podána v rámci XLII. výzvy OPŽP na podzim roku 2012,  předmětem projektu je likvidace bolševníku velkolepého, křídlatek a netýkavky žláznaté. Na území pilotních projektů probíhá pochopitelně pouze likvidace křídlatek a netýkavky, bližší informace o krajském projektu naleznete zde: