Vítejte!

Vítejte na stránkách
informujících o projektech na likvidaci bolševníku velkolepého na Mariánskolázeňsku v letech 2010 - 2013

Nepůvodní invazní rostliny jako bolševník velkolepý (Heracleum mantegazzianum) přitahují stále větší pozornost. Podobně jako na ostatních kontinentech, kde tyto druhy působí problémy, mají i v Evropě negativní vliv na různé ekosystémy. Bolševník velkolepý spolu s některými dalšími invazními druhy potlačuje druhovou diverzitu, působí značné ekonomické škody a představuje také nebezpečí pro lidské zdraví. Univerzální způsob, jak se invazních druhů zbavit, zmírnit důsledky jejich výskytu či zabránit budoucím invazím, bohužel neexistuje. Je třeba nalézt účinná a dlouhodobá řešení, jak zastavit šíření druhů, jako je právě bolševník velkolepý.

Město Mariánské Lázně získalo v roce 2010 dotaci z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP), osa 6.2. Ochrana biodiverzity na dva projekty likvidace bolševníku velkolepého s názvem:

Omezení výskytu invazních druhů v povodí Kosího potoka v Karlovarském kraji část I.
- bolševník velkolepý - 10055686 - CZ.1.02/6.2.00/10.07170 a

Omezení výskytu invazních druhů v povodí Huťského potoka a říčky Tiché, část I.
- bolševník velkolepý - 10055826  - CZ.1.02/6.2.00/10.07169

Dále uváděné údaje se týkají většinou obou projektů, pokud není uvedeno jinak, a pro snazší orientaci jsou v textech projekty označované zkráceně jako Projekt Kosí potok a Projekt Huťský potok.

Obsahem obou projektů jsou celoplošná opatření k omezení výskytu bolševníku velkolepého v povodí Kosího a Huťského potoka a říčky Tiché na území Karlovarského kraje. K regulaci výskytu  této invazní rostliny dojde v letech 2010 - 2013 metodami jak mechanickými, tak chemickými nebo kombinací obou metod. Všechna opatření v rámci projektu respektují platné zákony a předpisy a také všechna vyjádření a doporučení dotčených orgánů ochrany přírody. V rámci projektu byla pro každou lokalitu navržena vhodná metodika. Podrobný popis metodik je uveden v záložce METODY LIKVIDACE.

Hlavním cílem projektů je zvýšení biodiverzity krajiny omezením výskytu bolševníku velkolepého a to v ucelených částech území. U lokalit, které budou ošetřovány chemicky je cílem omezit výskyt tohoto neofytu na 10 % původního výskytu, u ploch, kde je možná pouze mechanická likvidace na 30% původního výskytu.

Realizace projektu pomůže naplnit tyto dílčí cíle:

 1. zvýšit biodiverzitu v celém řešeném území
 2. zlepšit průchodnost krajiny pro živočichy i člověka
 3. odstranit hlavní zdrojové lokality bolševníku velkolepého
 4. snížit riziko nové invaze na další lokality odstraněním i malých izolovaných ložisek výskytu
 5. zamezit šíření bolševníku na další části řešených povodí  po směru toku
 6. zlepšit estetickou i přírodní hodnotu krajiny
 7. odstranit nebo alespoň snížit zdravotní rizika pro občany i návštěvníky řešeného území
 8. zvýšit atraktivitu krajiny s ohledem turistického využití
 9. informovat širokou veřejnost o problematice rostlinných invazí
 10. v přirozených migračních cestách rostlin (nivy) zvýšit abundanci vzácných nebo jinak zajímavých druhů rostlin
 11. ochranu cenných ekosystémů

Podrobnější informace o obou projektech naleznete v záložce PROJEKTY.

Oba projekty jsou projekty pilotními, přičemž ze zkušeností získaných při jejich přípravě a realizaci vychází celokrajský projekt Omezení výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji - Karlovarský kraj - 13142856 - CZ.1.02/6.2.00/12.17406 , žadatelem o dotaci je Karlovarský kraj, žádost byla podána v rámci XLII. výzvy OPŽP na podzim roku 2012,  předmětem projektu je likvidace bolševníku velkolepého, křídlatek a netýkavky žláznaté. Na území pilotních projektů probíhá pochopitelně pouze likvidace křídlatek a netýkavky.
Bližší informace o krajském projektu naleznete zde: http://apdm.cz/2014/05/o-projektu-5/ a http://gis.kr-karlovarsky.cz/heracleum-public/